Skup wierzytelności

Jakie wierzytelności skupujemy

BON prowadzi wykup udokumentowanych wierzytelności, takich jak dług z tytułu nieuregulowanych faktur, not odsetkowych i innych transakcji pomiędzy podmiotami gospodarczymi, niezależnie czy były prowadzone postępowania egzekucyjne. Zakup wierzytelności prowadzony jest od osób fizycznych jak i prowadzących działalność gospodarczą.

W jakim modelu skupujemy długi

W praktyce stosujemy najczęściej dwa rodzaje transakcji cesji należności: zakup portfela za z góry określoną cenę, zakup portfela na zasadzie podziału przyszłych przychodów
W obydwu przypadkach zawarcie transakcji poprzedzone jest wyceną portfela, w oparciu o otrzymany od Państwa plik elektroniczny zawierający niezbędne dane o dłużnikach (bez danych osobowych) Po przeprowadzonej wycenie uwzględniana jest cena zakupu. Jest nią w pierwszym przypadku określony procent wartości należności głównej, w drugim proporcja (np. 50/50, 60/40 etc.) podziału pomiędzy Klienta i Bon wszystkich odzyskanych w ustalonym okresie kwot. Podstawowymi kryteriami, wpływającymi na wysokość proponowanej ceny jest wielkość i struktura portfela, wiek należności, ich status prawny, jakość posiadanej dokumentacji, etc.

Zalety

Sprzedaż wierzytelności to rozwiązanie, które pozwala na oszczędność podatkową (stratę z tytułu sprzedaży można zaksięgować jako koszt uzyskania przychodu), poprawę płynności finansowej oraz uniknięcia kosztów związanych z prowadzeniem działań windykacyjnych. Zawierając z Bon transakcję sprzedaży wierzytelności mają Państwo całkowitą pewność co do zgodności naszych procedur z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, Prawem Bankowym i Kodeksem Etycznym.

contact_bar